Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

Xem cỡ chữ

Trong 02 ngày 5 - 6/11/2020, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo sở TN&MT các tỉnh thành và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, Hội nghị đánh giá ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TN&MT luôn được lãnh đạo ban cán sự, lãnh đạo bộ TN&MT quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá công việc đã triển khai trong một năm đồng thời định hướng giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị ứng dụng CNTT năm 2020 nhằm thúc đẩy, hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử và giải đáp, hỗ trợ về quản lý, chuyên môn kỹ thuật CNTT tại Bộ TN&MT, Sở TN&MT tại các địa phương; hướng tới chuyển đổi số, phát triển ngành tài nguyên và môi trường, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Theo Thứ trưởng, khối lượng công việc về lĩnh vực CNTT ở quy mô quốc gia, bộ ngành đã được thực hiện rất nhiều như những quyết định, chính sách, chương trình hành động thực hiện năm 2019 đã đi vào cuộc sống. Đặc biệt, ngành TN&MT trong năm qua đã làm được nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về đồng bộ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia đất đai kết nối liên thông với CSDL của Chính phủ, bộ, ngành - Đây là một trong sáu CSDL quan trọng ưu tiên xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025 có sự tham gia của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong bối cảnh đó, các nhiệm vụ cụ thể về công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới bao gồm 5 nội dung chính như sau:

(1) Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng vận hành Chính phủ/Chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường; Kiến trúc hệ thống thông tin, quy định kỹ thật; quy định cung cấp, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; đơn giá-định mức…

(2) Xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; tạo lập không gian số xóa nhòa khoảng cách và thời gian trong không gian thực; sáng tạo đổi mới; ứng dụng rộng rãi công nghệ, giải pháp của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư;

(3) Triển khai, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành mang tính chất nền tảng bảo đảm kết nối, chia sẻ sử dụng rộng rãi, thuận lợi phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp;

(4) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu trong toàn ngành;

(5) Rà soát, sắp xếp tổ chức và huy động nguồn lực thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu về Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kế hoạch đặt ra mục đích là tổ chức quán triệt và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW và nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 50/NQ-CP. Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 nhằm tận dụng các cơ hội để thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển ngành TN&MT.

Trong đó với mục tiêu cụ thể là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của ngành TNMT; Hướng tới Ngành tài nguyên và môi trường cơ bản vận hành trên nền tảng số. Xây dựng, triển khai có hiệu quả và hoàn thành Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ về ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử ngành TNMT giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn ngành TN&MT sử dụng 90% thiết bị sử dụng công nghệ số; 80%-90% công tác dự báo, cảnh báo, giám sát dựa trên phân tích, xử lý, dữ liệu theo thời gian thực, đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. 90%- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 & được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau của người dùng. 100% hồ sơ công việc về TNMT tại cấp bộ; 90% cấp tỉnh; 80% cấp huyện; 60% cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; 100% chế độ báo cáo, thống kê được tích hợp, kết nối phục vụ Bộ, ngành và kết nối, chia sẻ phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 20% GDP Đóng góp của thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cho kinh tế số. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống thông tin. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành và kết nối, chia sẻ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành và kết nối, chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về các nội dung tham luận về: Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường năm 2019-2020 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; Giới thiệu Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Công tác triển khai, vận hành Chính phủ điện tử; Giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp; Công tác thông tin, lưu trữ tài liệu tài nguyên và môi trường; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường tại các địa phương; Giới thiệu, triển khai các hệ thống thông tin, triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia, triển khai CSDL tài nguyên nước......

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, biện pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả để đẩy mạnh có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, chuyển đổi số toàn diện tạo đột phá trong hiện đại hóa, phát triển ngành TN&MT, đổi mới phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ trên nền tảng số; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm