Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia"

Xem cỡ chữ

Ngày 21/6/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 02/2021/TT-BTTTT về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia".

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)

Theo đó, có 02 nhóm Quy định kỹ thuật gồm: Quy định về các gói tin và Quy định về ký số
Có 13 Quy định về các gói tin được quy định tại thông tư này, cụ thể như sau:
1. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo
2. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo
3. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương
4. Cấu trúc, định dạng dữ liệu, tin số liệu báo cáo
5. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách
6. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo
7. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo
8. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo
9. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo
10. Định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)
11. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số
12. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số
13. Cấu trúc định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2022
Chi tiết văn bản xem
tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm