Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 14/9/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 63/QĐ-CNTT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dân thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Ngày 14/9/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 63/QĐ-CNTT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Cụ thể:
Dự toán chi ngân sách nhà nước: 34,62 tỷ VNĐ

Trong đó:
Chi quản lý hành chính: 6,582 tỷ VNĐ
Nghiên cứu khoa học: 7,72 tỷ VNĐ
Chi hoạt động kinh tế: 17,718 tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 2.600

Chi tiết cụ thể xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm