Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 22/10/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 73/QĐ-CNTT về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị cấp III trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 73/QĐ-CNTT về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Cụ thể:
Nguồn Ngân sách: 39,433 tỷ VNĐ
Chi quản lý hành chính: 6,582 tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 7,720 tỷ VNĐ
Chỉ hoạt động kỉnh tế: 17,718 tỷ VNĐ
Chỉ sự nghiệp bảo vệ môi trường: 7,413 tỷ VNĐ

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm