Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0)
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tệp đính kèm 3339-qd-btnmt_Signed.PDF KT CPDT BoTNMT-v1.0_Signed.pdf PL01-Thu tuc hanh chinh-v1.0_Signed.pdf PL02-Nghiep vu hanh chinh-v1.0_Signed.pdf
 
 

Tìm kiếm