Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai quốc gia
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tệp đính kèm 1. Phieu trinh KTTT 2.doc 2. Du thao Quyet dinh Bo TNMT 2.doc 3. Tai lieu Kien truc.docx 4. Tong hop y kien giai trinh.docx 5.1. BaocaoHoithaoKTTTDD.doc 5.2. KTDD_Bien ban hop 17-11-2017.doc CV_Gopyphieutrinh_KTTTHTTTDD 2.doc
 
 

Tìm kiếm