Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Phiếu khảo sát tại địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ TNMT
Loại tài liệu Phiếu khảo sát
Mô tả

Tệp đính kèm KTCPDT-v2.0-MS1 - Mau Khao sat lien thong thong tin du lieu dia phuong.xlsx KTCPDT-v2.0-MS2 - Mau Khao sat CSDL dia phuong.xlsx KTCPDT-v2.0-MS3 - Mau Khao sat ung dung dich vu dia phuong.xlsx
 
 

Tìm kiếm