Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Hồ sơ Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Hồ sơ phục vụ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hồ sơ bao gồm:

  1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án (lần 2);
  2. Dự thảo Đề án;
  3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
  4. Hồ sơ về quá trình lập Đề án: bao gồm các văn bản phối hợp thực hiện, đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tệp đính kèm HoSoDeAn_CSDLĐBSCL_130519.rar
 
 

Tìm kiếm