Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Hồ sơ phục vụ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hồ sơ bao gồm:

  1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án;
  2. Dự thảo Đề án;
  3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Tệp đính kèm DuthaoCSDLTNMT.zip
 
 

Tìm kiếm