Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Tài liệu phục vụ hội thảo xây dựng dự thảo Kiến trúc Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tài liệu phục vụ hội thảo xây dựng dự thảo Kiến trúc Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Tệp đính kèm 1- Kiến trúc tổng thể Ngành TNMT 3.pdf 2-Tai lieu Hoi thao XD KienTrucChuyenDoiSo_TNMT 2021.rar 3-PhuLuc_KTCPĐT 3.0.xlsx
 
 

Tìm kiếm