​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sản phẩm KHCN


Tổng số: 56 đề tài
Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Cơ quan chủ quản
TNMT.2021.667.01 Nghiên cứu, xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa KS. Nguyễn Xuân Thang Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2017.09.03 Nghiên cứu ứng dụng nền tảng Internet vạn vật (IoT- Internet of Things) trong quan trắc TN&MT, thử nghiệm quan trắc tài nguyên nước; KS. Nguyễn Huyền Quang Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2018.09.01 Nghiên cứu giải pháp dự báo số liệu ngành tài nguyên và môi trường bằng phương pháp học máy, ứng dụng thử nghiệm dự báo xâm nhập mặn đối với các hệ thống sông KS. Nguyễn Đẩu Hoàng Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2020.667.01 Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tin nhằm quản lý dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa. ThS. Đặng Thu Trang
TNMT.2017.09.02 Nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành TN&MT Ks. Đào Quốc Hùng
TNMT.2017.09.04 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) - Thử nghiệm đối với dữ liệu khí tượng thủy văn; KS. Vũ Anh Tú Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2018.09.02 Nghiên cứu và áp dụng công nghệ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc, thử nghiệm cho hệ thống mail của Bộ TNMT KS. Lê Văn Hùng Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2018.09.04 Nghiên cứu Hệ Quản lý nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong phân tích xử lý dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong ngành tài nguyên và môi trường. Thử nghiệm đối với phân vùng cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở mái dốc đất đá KS. Phạm Minh Trường Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2018.09.05 Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020 – 2030 ThS. Trần Văn Đoài Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2018.10.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp công nghệ xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thăng hạng đối với viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường ThS. Phạm Tân Tuyến Cục CNTT & DLTNMT
CS.2020.09.01 Nghiên cứu giải pháp xây dựng ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường ThS. Hoàng Thu Trang Cục CNTT & DLTNMT
CS.2020.09.02 Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường Ks. Thái Duy Hiệp Cục CNTT & DLTNMT
CS.2020.09.03 Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiệp vụ về lưu trữ và thông tin, thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO KS. Đỗ Văn Thắng Cục CNTT & DLTNMT
CS.2020.09.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hội nhập CMCN 4.0, chuyển đổi số và chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 ThS. Trương Thị Hòa Cục CNTT & DLTNMT
BĐKH.28 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo chuyên ngành. Thử nghiệm ứng dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho một chuyên ngành KS. Nguyễn Bảo Trung Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2017.09.01 Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ về bảo vệ bản quyền thông tin dữ liệu số ngành TN&MT trong môi trường mạng Internet; KS, Bùi Công Thịnh Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2017.09.05 Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT. KS. Vũ Hoàng Hải Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường ThS. Trương Thị Hòa Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường KS. Bùi Văn Sinh Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu phương pháp kiểm thử hiệu năng của các hệ thống trên nền web trong ngành tài nguyên và môi trường. KS. Phạm Văn Hiếu Cục CNTT & DLTNMT
TNMT 2016.09.02 Nghiên cứu, xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng Web (Core Framework) trong ngành tài nguyên và môi trường Ks. Trần Huy Cường Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2016.09.03 Nghiên cứu áp dụng các chuẩn an toàn, bảo mật thông tin cho các ứng dụng Web, dịch vụ công Bộ TNMT KS. Phạm Thanh Tùng Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu đặc tả Catalogue Service 2.0 của OGC và đề xuất mô hình áp dụng trong việc xây dựng hệ thống CSDL tài nguyên và môi trường cấp địa phương ThS. Hoàng Thu Trang Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định giá trị tài liệu tài nguyên môi trường tại kho Lưu trữ Cục Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng lưu trữ và quản lý tài liệu ThS. Nguyễn Văn Thi Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. KS. Trần Thị Mai Thu Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2015.08.06 Nghiên cứu lý thuyết ontology và công nghệ sematic Web để xây dựng mô hình đồng vận hành trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường ThS. Nguyễn Ngọc Vũ Cục CNTT & DLTNMT
TNMT.2015.08.07 Nghiên cứu giải pháp mã nguồn mở trong giám sát hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường KS.Lê Minh Quang Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia ThS. Nguyễn Mạnh Lực Cục CNTT & DLTNMT
Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điện thoại internet (VoIP) mã nguồn mở để cung cấp khả năng truyền thông tiên tiến và thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc Nguyễn Huyền Quang Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.31 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, quản lý, khai thác thành phần dữ liệu không gian khung cấp tỉnh Ks. Khuất Hoàng Kiên Cục CNTT & DLTNMT


​​
 
 ​