​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lời giới thiệu

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường được thành lập theo Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã trải qua hơn 25 năm, tiền thân là tổ chức Trung tâm thông tin lưu trữ tư liệu địa chính trực thuộc Tổng cục Địa chính thành lập từ năm 1994, đến khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường được đổi thành Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2003 và là Cục Công nghệ thông tin theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hệ thống tổ chức chuyên trách về CNTT, lưu trữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường liên tục được kiện toàn và phát triển lớn mạnh bao gồm: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, các đơn vị CNTT, thông tin lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Bộ, Trung tâm CNTT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước. Trong những năm qua, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và cả hệ thống chuyên trách CNTT, dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành; triển khai đồng bộ nhiều dự án quan trọng như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, xây dựng mạng thông tin tài nguyên và môi trường, xây dựng phần mềm dùng chung của ngành, thư viện điện tử của ngành, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường… tham gia thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Với vị trí, vai trò quan trọng và những thành tích đạt được trong những năm qua, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng như: Huân chương lao động hạng nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ. Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam năm 2019.

Hiện nay trên cơ sở Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-TNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia; lưu trữ, thông tin tư liệu, thư viện ngành tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Cục đang triển khai hoàn thiện bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước: Phòng Chuyển đổi số. Phòng Dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phòng Kế hoạch - Tài chính. Phòng Khoa học - Công nghệ và An toàn thông tin. Văn phòng. Trung tâm Thông tin, lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia. Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin. Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin và Dữ liệu phía Nam (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh).

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường. Thông qua trang thông tin điện tử www.dinte.monre.gov.vn, Cục giới thiệu đến đồng nghiệp, bạn đọc những nội dung, kết quả hoạt động của Cục và các đơn vị trong ngành, các văn bản quản lý, các phần mềm ứng dụng…; mở rộng việc trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc bạn đọc quan tâm đến hoạt động công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành tài nguyên và môi trường.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường mong muốn nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp, bạn đọc góp ý kiến giúp đỡ, gửi bài viết giới thiệu về kinh nghiệm tổ chức, quản lý, kết quả hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành tài nguyên và môi trường bổ sung thêm nguồn thông tin, nhằm mục đích tuyên truyền nêu gương học tập và nhân rộng các mô hình cách làm hay, các điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trân trọng gửi tới bạn đọc lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và thành công.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

CỤC TRƯỞNG

 

Lê Phú Hà


​​
 
 ​