​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lời giới thiệu

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được thành lập theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã trải qua hơn 20 năm, tiền thân là tổ chức Trung tâm thông tin lưu trữ tư liệu địa chính trực thuộc Tổng cục Địa chính thành lập từ năm 1994, đến khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường được đổi thành Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2003 và là Cục Công nghệ thông tin theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hệ thống tổ chức chuyên trách về CNTT, lưu trữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường liên tục được kiện toàn và phát triển lớn mạnh bao gồm: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, các đơn vị CNTT, thông tin lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Bộ, Trung tâm CNTT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước. Trong những năm qua, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và cả hệ thống chuyên trách CNTT, dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành; triển khai đồng bộ nhiều dự án quan trọng như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, xây dựng mạng thông tin tài nguyên và môi trường, xây dựng phần mềm dùng chung của ngành, thư viện điện tử của ngành, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường….

Với vị trí, vai trò quan trọng và những thành tích đạt được trong những năm qua, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã được Đảng, Nhà nước Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng như: Huân chương lao động hạng ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ. Giải thưởng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam năm 2010.

Hiện nay trên cơ sở Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục có chức năng quản lý hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, lưu trữ và thông tin tư liệu ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện việc ứng dụng, phát triển CNTT, lưu trữ thông tin tư liệu và cung cấp các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Cục đang triển khai hoàn thiện bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước: Phòng Hệ thống thông tin; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khoa học, Công nghệ và An toàn thông tin; Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin; Văn phòng; Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh). Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS; Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin; Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia; Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh).

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường và thông qua trang thông tin điện tử www.dinte.monre.gov.vn, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường giới thiệu đến đồng nghiệp, bạn đọc những nội dung, kết quả hoạt động của Cục và các đơn vị trong ngành, các văn bản quản lý, các phần mềm ứng dụng…; mở rộng việc trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc bạn đọc quan tâm đến hoạt động công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành tài nguyên và môi trường.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường mong muốn nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp, bạn đọc góp ý kiến giúp đỡ, gửi bài viết giới thiệu về kinh nghiệm tổ chức, quản lý, kết quả hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành tài nguyên và môi trường bổ sung thêm nguồn thông tin, nhằm mục đích tuyên truyền nêu gương học tập và nhân rộng các mô hình cách làm hay, các điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trân trọng gửi tới bạn đọc lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và thành công.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

CỤC TRƯỞNG

 

Lê Phú Hà

 


​​
 
 ​