​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Văn phòng

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 Số: 166/QĐ-CNTT

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng
                              

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Cục là tổ chức trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác: văn phòng, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Văn phòng là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác văn phòng:

a) Chủ trì xây dựng, trình Cục trưởng quy chế làm việc, nội quy, quy định của cơ quan Cục; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, các đơn vị thuộc Cục; các văn bản về công tác tổ chức cán bộ theo phạm vi quản lý của Cục.

b Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của Cục; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục.

c) Chủ trì xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Cục; thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục; sau khi được Bộ phê duyệt; kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức trình Cục trưởng xem xét trình Bộ duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

d) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Cục.

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Cục; chuẩn bị các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Cục.

2.  Về công tác tổ chức cán bộ:

a) Trình Cục trưởng tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng về: quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; về việc tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác; khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ; nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, hưu trí, thôi việc; về việc đi đào tạo, bồi dưỡng, công tác ở trong, ngoài nước đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo phân cấp quản lý của Bộ.

b) Giúp Cục trưởng quản lý công chức, viên chức được Cục cử tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Bộ về: lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng - an ninh. Làm đầu mối về việc cử các cán bộ thuộc Cục tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

c) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc Cục và người lao động thuộc khối cơ quan Cục; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc khối Cơ quan Cục.

3. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đơn vị trực thuộc Cục.

4. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai; công tác quốc phòng, tự vệ.

5. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn ISO theo phân công của Cục trưởng.

6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở, thanh tra, giải quyết khiếu nại.

7. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Cục.

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của khối Cơ quan Cục; thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở của Cục.

9. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III gồm các phòng, văn phòng thuộc khối Cơ quan Cục.

10. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị khối cơ quan Cục theo phân công của Cục trưởng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; ký các văn bản hành chính theo ủy quyền hoặc thừa lệnh Cục trưởng.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 89/QĐ-CNTT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Cục;

- Lưu: VT, VP.25.​

                                CỤC TRƯỞNG

 

 

 

                            Lê Phú Hà


​​
 
 ​