​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Số: 166 /QĐ-CNTT

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức
của Phòng Kế hoạch - Tài chính

                              

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng dự thảo các văn bản quản lý, cơ chế, chính sách về kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng và phát triến công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành. Chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường, trình Cục trưởng xem xét trình Bộ phê duyệt; tổ chức, theo dõi, đôn đốc thực hiện sau khi được ban hành.

3. Công tác kế hoạch

a) Chủ trì tổng hợp đề xuất danh mục các dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Tổng hợp kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các đơn vị, trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch chung của cả Cục. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, nghiệm thu các dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Cục.

4. Công tác tài chính - kế toán, quản lý tài sản

a) Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chế độ tài chính, kế toán;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Cục theo quy định và trình Cục trưởng phương án phân bo, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc Cục;

c) Kiểm tra, thẩm định, trình Cục trưởng xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí việc trợ, vay nợ, các khoản phí, lệ phí và các nguồn kinh phí khác; xây dựng, trình Cục trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định;

d) Thực hiện chế độ kiểm kê, báo cáo về tài sản theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Cục;

đ) Thẩm định, trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, phương án xử lý tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tài trợ nước ngoài khi kết thúc trong phạm vi quản lý của Cục.

e) Chủ trì tổ chức thẩm định các phương án thuê, đầu tư, mua sắm tập trung các dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng nền tảng số lượng lớn, hạ tầng công nghệ thông tin tập trung theo phân công của Cục trưởng;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Cục.

5. Công tác quản lý đầu tư

a) Chủ trì tổ chức lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các đề án, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đề xuất phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các đề án, dự án;

b) Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kiểm tra, đôn đốc thực hiện; thẩm định, trình phê duyệt dự án hoàn thành;

c) Thực hiện đánh giá giám sát đầu tư các nhiệm vụ, dự án do Cục Công nghệ thông tin làm chủ đầu tư.

6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, họp tác quốc tế theo phân công của Cục trưởng.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính và chế độ thông tin, thống kê, báo cáo về kế hoạch, tài chính theo quy định.

3. Quản lý cán bộ, công chức, lao động, tài sản được giao theo quy định.

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động và điều hành mọi hoạt động của Phòng.

Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 631/QĐ-CNTT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Phòng Ke hoạch - Tài chính.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;                                                                                                                             

- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Cục;

- Lưu: VT, VP.25.​

                                CỤC TRƯỞNG                

 

 

 

                 Lê Phú Hà


​​
 
 ​