​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 3956/QĐ-BTNMT

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin trực thuộc

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng xây dựng, duy trì, vận hành hạ tầng số dùng chung; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về hạ tầng số:

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng số, hạ tầng mạng dùng chung của Bộ thống nhất, kết nối, liên thông với hạ tầng số của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương;

b) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành, liên kết các Trung tâm dữ liệu của Bộ, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối internet vạn vật (IOT) và kết nối với hạ tầng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương;

c) Tham gia bảo đảm duy trì, vận hành Trung tâm điều hành thông minh theo phân công của Cục trưởng.

d) Cung cấp, chia sẻ dịch vụ về hạ tầng số, hạ tầng mạng, an toàn thông tin dùng chung cho các đơn vị thuộc Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

đ) Triển khai chuyển đổi IPv6 (giao thức internet thế hệ thứ 6) cho hạ tầng số, hệ thống mạng, dịch vụ số, nền tảng số của Bộ.

3. Về bảo đảm an toàn thông tin:

a) Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, nền tảng dữ liệu, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu của Bộ. Triển khai giám sát, đánh giá, diễn tập, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng; phòng chống tấn công mạng; phòng, chống phần mềm độc hại trong Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng theo mô hình bốn lớp cho các hệ thống thông tin của bộ, ngành và kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia;

c) Tham gia thẩm định hồ sơ đề xuất, phương án bảo đảm an toàn thông tin các hệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

4. Tham gia phát triển, duy trì nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng, duy trì, cập nhật các kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ số, Kiến trúc điện tử ứng dụng tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

5. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật; góp ý thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ số, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

6. Tham gia lập, thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

7. Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ số, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu theo phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia các hoạt động truyền thông và đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong việc xây dựng, triển khai, đấu thầu, giám sát công tác triển khai, chuyển giao công nghệ về: ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số; phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số; hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số, nền tảng dữ liệu số, hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hoạt động dịch vụ về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và phân công của Cục trưởng.

11. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo

quy định của pháp luật.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của

Trung tâm.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công, ủy quyền.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

2. Phòng Vận hành hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin.

3. Phòng Khai thác hạ tầng số.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2894/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Ban Cán sự đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT;

tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;

- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;

- Lưu: VT, TCCB, HĐ.

                                                                                  

BỘ TRƯỞNG

 

 

  

Trần Hồng Hà


 


​​
 
 ​