​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2894 /QĐ-BTNMT

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:

a) Xây dựng, quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; 

b) Xây dựng, nâng cấp, vận hành các Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ theo phân công của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (sau đây gọi tắt là Cục trưởng);

c) Thực hiện kết nối, liên thông hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

2.Về bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin:

a) Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và khắc phục sự cố hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ;

b) Thực hiện diễn tập và xây dựng phương án ứng phó với các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng;

c) Thực hiện ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia đối với các hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ quản lý theo phân công của Cục trưởng;

d) Thực hiện công tác dò quét, tìm kiếm các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật và đánh giá an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ;

đ) Hướng dẫn công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Xây dựng, hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình quản lý bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

4. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, họp tác quốc tế về đảm bảo cơ sở hạ tầng, an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin và tin học hóa quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ theo phân công của Cục trưởng.

5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong việc xây dựng, triển khai, đấu thầu, giám sát thi công, đào tạo và chuyển giao công nghệ về: công nghệ thông tin; dữ liệu tài nguyên và môi trường; cơ sở hạ tầng thông tin; an toàn và bảo mật hệ thống thông tin trên môi trường điện tử cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

7. Quản lý về tổ chức, viên chức, lao động họp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo trung tâm

1. Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công, ủy quyền.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Phòng Quản lý hạ tầng và An toàn thông tin.

3. Phòng Phát triển ứng dụng.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 638/QĐ-CNTT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Khoản 2, Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban cán sự Đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội CCB cơ quan Bộ; 

- Lưu : VT, TCCB, ĐH.                                              

                                                                                  

BỘ TRƯỞNG

 

 

  

Trần Hồng Hà


 


​​
 
 ​