​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2891/QĐ-BTNMT

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin trực thuộc
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (sau đây viết tắt là Cục trưởng) thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc kiểm tra chất lượng, nghiệm thu sản phẩm các công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường điện tử ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thực hiện giám sát thi công, thẩm định, đánh giá, kiểm thử các sản phẩm về công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

3. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, họp tác quốc tế về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

5. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đấu thầu trong việc xây dựng, triển khai, kiểm định, giám sát thi công về: công nghệ thông tin; dữ liệu tài nguyên và môi trường; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thông tin lưu trữ cho các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động họp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo trung tâm

1.  Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2.  Giám đốc Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công, ủy quyền.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Phòng Kiểm định.

3. Phòng Kỹ thuật công nghệ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 639/QĐ-CNTT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Khoản 2, Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban cán sự Đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội CCB cơ quan Bộ; 

- Lưu : VT, TCCB, ĐH. 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Hồng Hà


​​
 
 ​