​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2889/QĐ-BTNMT

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS trực thuộc
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:​

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, giúp Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguỵên môi trường (sau đây gọi là Cục trưởng) triên khai thực hiện công tác phát triên chính phủ điện tử của Bộ; thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, công nghệ GIS trong ngành tài nguyên môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Triển khai chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a) Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực của Bộ; xây dựng, triển khai kết nối liên thông các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ với các Bộ ngành, địa phương theo phân công của Cục trưởng;

b) Xây dựng, triển khai, duy trì các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý hành chính nhà nước, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng chính phủ điện tử của Bộ theo phân công của Cục trưởng.

2. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường:

a) Thiết kế, xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng, triển khai trục tích hợp kết nối các cơ sở dữ liệu thành phần trong hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương theo phân công của Cục trưởng;

c) Tích hợp chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

3. Thiết kế, ứng dụng giải pháp công nghệ mới; xây dựng, triển khai công nghệ phần mềm, công nghệ GIS trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường theo phân công của Cục trưởng.

4. Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân công của Cục trưởng.

5. Góp ý, thẩm định các giải pháp công nghệ, kỹ thuật công nghệ thông tin đối với: các đề án, dự án, nhiệm vụ; thuê, mua dịch vụ công nghệ thông tin; công tác an toàn, bảo mật, khắc phục sự cố các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo phân công của Cục trưởng.

6. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong việc xây dựng, triển khai, đấu thầu, giám sát thi công về: công nghệ thông tin; dữ liệu tài nguyên và môi trường; công nghệ GIS; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường điện tử cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, thông tin lưu trữ, thư viện tài nguyên môi trường theo phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

10. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động họp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

11 .Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

Điều 3. Lãnh đạo trung tâm

1. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công, ủy quyền.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng họp.

2. Phòng Thiết kế hệ thống.

3. Phòng Phát triển hệ thống.

4. Phòng Kế hoạch và Bảo đảm chất lượng.

5. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và GIS.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và GIS là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ các Quyết định của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: số 637/QĐ-CNTT ngày 15 tháng 10 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, số 126/QĐ-CNTT ngày 01 tháng 10 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Trung tâm ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 2, Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban cán sự Đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội CCB cơ quan Bộ; 

- Lưu : VT, TCCB, ĐH. 

BỘ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

Trần Hồng Hà


​​
 
 ​