Chi tiết sản phẩm

THIẾT LẬP CÁC THAM SỐ ĐỂ XUẤT BẢN CD PHÂN PHỐI DỮ LIỆU TN VÀ MT
Mã sản phẩm: ConfigCiMap
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
+ Thiết lập màn hình giới thiệu + Thiết lập giao diện chính + Thiết lập liên kết đến file trợ giúp và file giới thiệu + Thiết lập quan hệ dữ liệu không gian và phi không gian + Thiết lập cách hiển thị, thống kê và tìm kiếm thông tin + Quản lý danh mục và xuất bản CD
 
 

Tìm kiếm