Chi tiết sản phẩm

TRANG WEB CỦA CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Mã sản phẩm: ARSENIC.VN
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Trang web Arsenic.vn là trang web của Cục quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trang web được xây dựng trên nền mã nguồn mở Joomla và phát triển tích hợp thêm tính năng xem bản đồ các điểm ô nhiễm.
 
 

Tìm kiếm