Chi tiết sản phẩm

DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Mã sản phẩm: CiMapAC 1.0
Phiên bản:
Năm phát hành: 2007
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
​CD ROM Danh mục và mã đơn vị hành chính Việt Nam do Vụ Phương pháp Chế độ thống kê – Tổng cục Thống kê và Trung tâm Thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện nhằm cung cấp một bộ bản đồ hành chính và mã số các đơn vị hành chính, thông tin về kinh tế xã hội của các Tỉnh, Thành phố trên đĩa CD phục vụ tra cứu tiện lợi và trực quan trên nền bản đồ số hóa.Bản đồ và các thông tin tư liệu đi kèm là một công cụ giao tiếp trực quan để người dùng có thể tra cứu tìm kiếm những yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội của toàn quốc và từng tỉnh trên nền bản đồ. Với đĩa CD này, người sử dụng có thể xem trực tiếp bản đồ hành chính của khu vực quan tâm, di chuyển và thu phóng tới mức độ cần thiết, tìm kiếm tên và mã số theo đơn vị hành chính, theo địa danh và xem các thông tin kinh tế xã hội đính kèm. CD sẽ là nguồn thông tin phục vụ tra cứu hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương và là nguồn thông tin hữu ích cho đông đảo người sử dụng.
 
 

Tìm kiếm