Chi tiết sản phẩm

PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CHO BẢN ĐỒ SỐ
Mã sản phẩm: MapTrans 2005
Phiên bản: 3
Năm phát hành: 2006
Đơn vị sản xuất:
Phòng quản lý mạng
​Phần mềm Map Transformation (sau đây gọi tắt là phần mềm MapTrans) là phần mềm chuyển đổi các bản đồ số dưới định dạng (format) DGN, MapInfo từ hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 và ngược lại
 
 

Tìm kiếm