Tài liệu


Tổng số: 42 tài liệu
STT Tên Loại tài liệu Tải về
1 Dự thảo “Thông tư quy định thu nhận, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường” Tài liệu tham khảo
2 Tài liệu xin ý kiến góp ý Dự thảo Kiến trúc CPĐT hướng tới CPS ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.1 Tài liệu tham khảo
3 Tài liệu phục vụ hội thảo xây dựng dự thảo Kiến trúc Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường Tài liệu tham khảo
4 Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
5 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Xin ý kiến dự thảo văn bản
6 Dự thảo Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành Xin ý kiến dự thảo văn bản
7 Phiếu điều tra ICT-Index 2019 Phiếu khảo sát
8 Hồ sơ Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long Xin ý kiến dự thảo văn bản
9 Tài liệu kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ TN&MT, phiên bản 2.0 (xin ý liến lần 2) Tài liệu tham khảo
10 Công bố công khai kết quả quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Tài liệu tham khảo
11 Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Tài liệu tham khảo
12 “Tài liệu phục vụ Hội nghị về xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và tài nguyên môi trường” Tài liệu tham khảo
13 Phiếu khảo sát tại địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ TNMT Phiếu khảo sát
14 Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
15 Dự thảo Quy chế đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin sửa đổi Tài liệu tham khảo
16 Dự thảo Bộ tiêu chí hỗ trợ kỹ thuật đánh giá phần mềm hệ thống thông tin đất đai Tài liệu tham khảo
17 Dự thảo Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
18 Tài liệu Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
19 Phiếu điều tra ICT - Index 2018 Tài liệu tham khảo
20 Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tài liệu tham khảo
21 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0) Tài liệu tham khảo
22 Tài liệu Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 Tài liệu tham khảo
23 Mẫu lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo mẫu 2C Thông báo và mẫu, bảng biểu
24 Tài liệu tập huấn về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 Tài liệu tham khảo
25 Hướng dẫn sử dụng mail monre Văn bản hướng dẫn
26 Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên mail monre Văn bản hướng dẫn
27 Khảo sát danh mục, mã đối tượng thông tin, dữ liệu thuộc Bộ TN&MT Phiếu khảo sát
28 Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Phiếu khảo sát
29 Phiếu đăng ký học viên khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT Thông báo và mẫu, bảng biểu
30 Lịch học khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT” Phiếu khảo sát

 
 

Tìm kiếm