Nội dung đề tài

TNMT.2015.08.06
Tiêu đề Nghiên cứu lý thuyết ontology và công nghệ sematic Web để xây dựng mô hình đồng vận hành trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Vũ
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng ontology tài nguyên và môi trường phục vụ tích hợp, chia sẻ và tìm kiếm ngữ nghĩa dữ liệu. - Xây dựng phần mềm tìm kiếm ngữ nghĩa cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường.
Chi tiết đề tài

 Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng
Nghiên cứu cơ bản phục vụ thiết kế, xây dựng ontology tài nguyên và môi trường và xây dựng phần mềm tìm kiếm ngữ nghĩa
Nghiên cứu các giải pháp xây dựng ontology và tìm kiếm ngữ nghĩa
Thiết kế, xây dựng ontology tài nguyên và môi trường
Xây dựng công cụ phần mềm tạo lập và quản lý ontology tài nguyên và môi trường
Xây dựng phần mềm tích hợp, chia sẻ ontology tài nguyên và môi trường
Xây dựng phần mềm tìm kiếm ngữ nghĩa cho hệ thống CSDL quốc gia về tài nguyên và môi trường
Xây dựng báo cáo tổng thuật, báo cáo tổng kết của đề tài

Download
 
 
 

Tìm kiếm