Nội dung đề tài

TNMT.2016.09.03
Tiêu đề Nghiên cứu áp dụng các chuẩn an toàn, bảo mật thông tin cho các ứng dụng Web, dịch vụ công Bộ TNMT
Chủ nhiệm đề tài KS. Phạm Thanh Tùng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Mục tiêu chung: Tăng cường an toàn, bảo mật thông tin cho các ứng dụng web và dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng các chuẩn về an toàn, bảo mật thông tin, hướng tới chuẩn hoá và tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống trong và ngoài Bộ. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá được hiện trạng về an toàn, bảo mật thông; tình hình ứng dụng các chuẩn về an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Đề xuất áp dụng một số chuẩn về an toàn, bảo mật thông tin nhằm tăng cường khả năng an toàn, bảo mật thông tin cho các ứng dụng web, dịch vụ công của Bộ, hướng tới CPĐT ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam; - Áp dụng thử nghiệm các chuẩn an toàn thông tin cho Hệ thống dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chi tiết đề tài

Khảo sát, đánh giá chung về tình hình an toàn, bảo mật thông tin; mức độ áp dụng các chuẩn an toàn , bảo mật thông tin của các ứng dụng đã triển khai tại Bộ
Nghiên cứu một số chuẩn an toàn thông tin thuộc Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ban hành kèm thông tư số 22/2013/TT-BTTTT.
Xây dựng bộ thư viện lập trình (API) cho các chuẩn về an toàn, bảo mật thông tin đã nghiên cứu trong Nội dung 2.
Thử nghiệm bộ chuẩn an toàn thông tin đã nghiên cứu và xây dựng trong Nôi dung 2 và Nội dung 3 vào Hệ thống dịch vụ công của Bộ, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

Download
 
 
 

Tìm kiếm