Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Mạnh Lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Sử dụng ưu thế của công nghệ thông tin để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CP và Nghị quyết số 46/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trên cơ sở đó, đề tài tập trung vào hai mục tiêu sau: - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường. - Tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
Chi tiết đề tài

Phân tích và đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp
Thử nghiệm tích hợp dữ liệu

 

Download
 
 
 

Tìm kiếm