Nội dung đề tài

TNMT.2017.09.05
Tiêu đề Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT.
Chủ nhiệm đề tài KS. Vũ Hoàng Hải
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Đề xuất và xây dựng giải pháp kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.
Chi tiết đề tài

Phân tích và đánh giá về hiện trạng  nội dung, quy trình; cơ sở hạ tầng phục vụ thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất  của các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và quy trình của  Hệ thống chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xây dựng giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phân tích, đánh giá việc thử nghiệm Hệ thống chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download
 
 
 

Tìm kiếm