Nội dung đề tài

TNMT.2020.667.01
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tin nhằm quản lý dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa.
Chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Thu Trang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản
Trạng thái Đang thực hiện
Tóm tắt Xây dựng được quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin ngành tài nguyên và môi trường phục vụ Hệ tri thức Việt số hóa. 2. Đề xuất được các giải pháp tích hợp dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường lên Hệ tri thức Việt số hóa
Chi tiết đề tài

Danh mục dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường công bố trên Hệ tri thức Việt số hóa;
 đặc tả kiến trúc kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường;
3. Dự thảo quy định về việc cập nhật dữ liệu công bố trên Hệ tri
thức Việt số hóa;
giải pháp tích hợp dữ liệu ngành tài nguyên và môi
trường trên Hệ tri thức Việt số hóa;

Download
 
 
 

Tìm kiếm