Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
Chủ nhiệm đề tài KS. Trần Thị Mai Thu
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt '- Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; - Đề xuất giải pháp duy trì cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.
Chi tiết đề tài

'-  Khảo sát hiện trạng quản lý hồ sơ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ hiện nay và đánh giá, phân tích về các giải pháp công nghệ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đề xuất giải pháp duy trì vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn cơ sở các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Download
 
 
 

Tìm kiếm