Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài KS. Bùi Văn Sinh
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng quy định về đăng ký, xét chọn cá nhân tham gia cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chi tiết đề tài

Nội dung 1:Nghiên cứu các tiêu chuẩn chuyên gia, tiêu chí phân nhóm chuyên gia khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
Nội dung 2: Nghiên cứu các quy định liên quan đến chuyên gia khoa học và công nghệ và thực trạng quản lý dữ liệu về chuyên gia khoa học và công nghệ ở Việt Nam.
Nội dung 3: Nghiên cứu các tiêu chuẩn chuyên gia, tiêu chí phân nhóm chuyên gia khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng nội dung thông tin dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng quy định về thủ tục đăng ký, xét chọn cá nhân là chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung 6: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Download
 
 
 

Tìm kiếm