Nội dung đề tài

CS.2020.09.02
Tiêu đề Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Ks. Thái Duy Hiệp
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt '- Xây dựng quy trình kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường. - Đề xuất giải pháp ứng dụng mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường.
Chi tiết đề tài

'- Nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web.
- Nghiên cứu, đề xuất các quy trình kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường đưa ra danh mục yêu cầu kiểm thử an toàn thông tin ứng dụng web.
- Nghiên cứu, đề xuất các quy trình kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường đưa ra danh mục yêu cầu kiểm thử an toàn thông tin ứng dụng web.
- Thử nghiệm quy trình, giải pháp kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web đã đề xuất cho ứng dụng web đang triển khai tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Download
 
 
 

Tìm kiếm