Nội dung đề tài

CS.2020.09.04
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hội nhập CMCN 4.0, chuyển đổi số và chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Hòa
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016 – 2020 của các lĩnh vực thuộc Bộ TNMT về việc tiếp cận CMCN 4.0, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số; Đề xuất được nội dung chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hội nhập CMCN 4.0, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số tử giai đoạn 2021-2025.
Chi tiết đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu, tổng hợp nhu cầu của Bộ TN&MT trong tham gia CMCN 4.0; phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số ngành TNMT
Nội dung 2: Đánh giá các kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 của các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiếp cận CMCN 4.0; phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số ngành TNMT
Nội dung 3: Đề xuất các nội dung định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hội nhập CMCN 4.0, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số ngành TNMT giai đoạn 2021 – 2025.

Download
 
 
 

Tìm kiếm