​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thông báo: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam tuyển dụng viên chức năm 2021
Đăng bởi
Ngày 29/11/2021
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-CNTT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: Xem chi tiết...
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/11/2021
Ngày 14/9/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 63/QĐ-CNTT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/11/2021
Ngày 22/10/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 73/QĐ-CNTT về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/11/2021
Ngày 03/11/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 75/QĐ-CNTT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...
Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (xe ô tô 7 chỗ ngồi)
Đăng bởi
Ngày 02/11/2021
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 7 chỗ ngồi Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 31A-3302 Xem chi tiết...
THÔNG BÁO: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
Đăng bởi
Ngày 28/10/2021
Văn phòng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là xe ô tô 12 chỗ ngồi MITSUBISHI biển kiểm soát 31A-4974 Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ
Đăng bởi
Ngày 06/09/2021
Ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 30/08/2021
Ngày 20/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 Xem chi tiết...
Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”
Đăng bởi
Ngày 30/08/2021
Ngày 27/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 5277/BTNMT-TTr về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” Xem chi tiết...
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2022
Đăng bởi
Ngày 09/08/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Xem chi tiết...
Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của năm 2021 của Bộ.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 15/1/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 31/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT về việc Về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...


​​
 
 ​