Cơ sở dữ liệu Tài nguyên môi trường

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia"

Ngày 21/6/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 02/2021/TT-BTTTT về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ...
Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia" 21/06/2021
14/2020/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường 27/11/2020
136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020
135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
133/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 09/11/2020
130/2020/NĐ-CP Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
29/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 28/10/2020
126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 19/10/2020
124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020
123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020