​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Văn bản quy phạm pháp luật

Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Tổng số: 1270 văn bản
Số văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin quốc gia" 21/06/2021
14/2020/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường 27/11/2020
136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020
135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
133/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 09/11/2020
130/2020/NĐ-CP Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
29/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 28/10/2020
126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 19/10/2020
124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020
123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
10/2020/TT-BTNMT Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 29/09/2020
115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
09/2020/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 17/09/2020
08/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn 11/09/2020
106/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
24/2020/TT-BTTTT Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
22/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 07/09/2020
06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở 31/08/2020
05/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ 31/08/2020
101/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 28/08/2020
96/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 24/08/2020
93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 18/08/2020
91/2020/NĐ-CP Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
07/2020/TT-BTNMT Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/07/2020
88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020
87/2020/NĐ-CP Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 28/07/2020
13/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 07/07/2020

​​
 
 ​