Văn bản chỉ đạo điều hành

Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Tổng số: 46 văn bản
Số văn bản Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
776/QD-TTg Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 23/06/2022
766/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 23/06/2022
1310/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/06/2022
10/2022/QĐ-TTg Quyết định Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở leên với quy mô dưới 500 ha 06/04/2022
422/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 04/04/2022
411/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 31/03/2022
390/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” 28/03/2022
146/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 28/01/2022
182/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chínhcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 25/01/2022
174/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường 24/01/2022
116/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 17/01/2022
78/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai xác địnhChỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 13/01/2022
2648/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2021
2613/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên quản lý nhà nước, Đảng và đoàn thể nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 29/12/2021
2425/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025 10/12/2021
2404/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021- 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/12/2021
2361/QĐ-BTNMT Quyết định Đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 01/12/2021
2085/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành Danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ 26/10/2021
1989/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/10/2021
1870/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021- 2025 30/09/2021
1635/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 20/08/2021
1584/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/08/2021
1560/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn 09/08/2021
1491/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 28/07/2021
1298/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 02/07/2021
942/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 15/06/2021
1046/QĐ-BTNMT Quyết định V/v phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin “Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi trường” 26/05/2021
1078/QĐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/05/2021
991/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 20/05/2021
901/QĐ-BTNMT Quyết định :Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin 12/05/2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
 
 ​