Văn bản chỉ đạo điều hành

Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Tổng số: 10 văn bản
Số văn bản Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
942/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 15/06/2021
1151/QĐ-BTNMT Quy chế Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/05/2020
1123/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 19/05/2020
645/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 15/05/2020
2973/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 28/09/2018
3600/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016 31/12/2015
2819/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 02/11/2015
45/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 20/10/2015
2522/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2015
2466/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/09/2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
 
 ​